Het privacybeleid van www.netwerk.it

Waarom dit bericht?

Op deze pagina wordt beschreven hoe de site wordt beheerd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers die de site raadplegen.
Deze kennisgeving wordt ook gedaan op grond van artikel 13 van Verordening (EU) 2016/679 – Algemene verordening gegevensbescherming – aan degenen die contact maken met webdiensten die elektronisch toegankelijk zijn vanaf het adres www.netwerk.it, dat overeenkomt met de startpagina van de site.
De informatie wordt alleen verstrekt voor deze site en niet voor andere websites die door de gebruiker via links kunnen worden geraadpleegd.
De informatie is gebaseerd op de richtsnoeren, uitgevaardigd in het kader van het Europese pakket gegevensbescherming, dat vanaf 4 mei 2016 voorziet in passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van gegevens, met inbegrip van online-informatie, doeleinden, methoden, tijdstip en aard van de informatie die verwerkingsverantwoordelijken moeten verstrekken in verband met de rechten van de betrokkenen.
De informatie is eveneens gebaseerd op aanbeveling nr. 2/2001, die door de Europese autoriteiten voor de bescherming van persoonsgegevens, bijeengekomen in de groep opgericht krachtens artikel 29 van richtlijn nr. 95/46 / EG, op 17 mei 2001 is vastgesteld om een aantal minimumeisen vast te stellen voor de onlineverzameling van persoonsgegevens, en met name de methoden, de tijdstippen en de aard van de informatie die de verwerkingsverantwoordelijken aan de gebruikers moeten verstrekken wanneer deze via een link naar webpagina’s gaan, ongeacht het doel van die link.

De verwerkingsverantwoordelijke

Na een bezoek aan deze site kunnen gegevens betreffende geïdentificeerde of identificeerbare personen worden verwerkt.
De verwerkingsverantwoordelijke is Netwerk.

Plaats van gegevensverwerking

De verwerking in verband met de webdiensten van deze site vinden plaats in de voornoemde zetel van de verwerkingsverantwoordelijke en de gegevens worden uitsluitend verwerkt door personen die hiermee belast zijn door de verwerkingsverantwoordelijke.

Type verwerkte gegevens

Navigatiegegevens

Tijdens hun normale werking verwerven de informaticasystemen en softwareprocedures die worden gebruikt voor het beheer van deze website bepaalde persoonsgegevens waarvan de overdracht impliciet is in het kader van het gebruik van internetcommunicatieprotocollen.
Het gaat om informatie die niet wordt verzameld om in verband te worden gebracht met geïdentificeerde betrokkenen, maar die door haar aard zelf, via verwerking en associatie met gegevens in het bezit van derden, de identificatie van gebruikers mogelijk zou kunnen maken.
Deze categorie gegevens omvat de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de site, de adressen in URI (Uniform Resource Identifier)-notatie van de gevraagde bronnen, het tijdstip van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek naar de server te sturen, de grootte van het bestand dat als antwoord wordt verkregen, de numerieke code die de status van het door de server gegeven antwoord aangeeft (geslaagd, fout enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de computer-omgeving van de gebruiker.
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verkrijgen van anonieme statistische informatie over het gebruik van de site en om de correcte werking ervan te controleren, en worden onmiddellijk na verwerking gewist. De gegevens zouden kunnen worden gebruikt om de verantwoordelijkheid vast te stellen in geval van hypothetische computermisdrijven tegen de site: afgezien van deze mogelijkheid, blijven de gegevens over webcontacten momenteel niet langer dan zeven dagen bewaard.

Door de gebruiker vrijwillig verstrekte gegevens

Het facultatief, expliciet en vrijwillig verzenden van e-mails naar de op deze site aangegeven adressen brengt met zich mee dat het adres van de afzender wordt verkregen, wat nodig is om te kunnen reageren op verzoeken, alsmede alle andere persoonsgegevens die in het bericht zijn opgenomen.
Specifieke samenvattende informatie zal op verzoek worden gemeld of weergegeven op de pagina’s van de site die voor bepaalde diensten zijn bestemd.

Gegevensbeveiliging

Deze site verwerkt de gegevens van de gebruiker op een wettige en correcte manier, waarbij de nodige veiligheidsmaatregelen worden getroffen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van gegevens te voorkomen. De verwerking wordt uitgevoerd met behulp van IT- en/of telematica-instrumenten, met organisatorische methoden en met logica die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden.
Naast de verwerkingsverantwoordelijke kunnen de volgende personen toegang hebben tot de gegevens:

·       personen die deel uitmaken van onze vereniging
·       externe personen die IT-systemen onderhouden en websitebeheer uitvoeren voor rekening van het Netwerk
·       personen aan wie het recht op toegang tot de gegevens is toegekend door wet- of regelgeving
·       andere door de wet vereiste (rechts)personen

Details over de verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende diensten:

Analytics

Dankzij de diensten in deze sectie is de verwerkingsverantwoordelijke in staat om verkeersgegevens te controleren en te analyseren die worden gebruikt om het gedrag van de gebruiker te monitoren.

·       Google Analytics met geanonimiseerd IP-adres (Google Inc.)

Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”).  Google gebruikt de verzamelde persoonsgegevens om het gebruik van deze site te monitoren en te analyseren, om rapporten op te stellen en om deze te delen met andere door Google ontwikkelde diensten. Deze integratie van Google Analytics maakt uw IP-adres anoniem.

Op de volgende link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it stelt Google ook de browser add-on beschikbaar voor het uitschakelen van Google Analytics.

Verzamelde persoonsgegevens: cookies en gebruiksgegevens

Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid

Interactie met sociale netwerken

Deze diensten stellen u in staat om direct vanaf de pagina’s van deze site te communiceren met sociale netwerken of met andere externe platforms. De interacties en de via deze site verkregen informatie zijn in ieder geval onderworpen aan de privacy-instellingen van de gebruiker met betrekking tot elk sociaal netwerk. Wanneer een interactiedienst met sociale netwerken is geïnstalleerd, is het mogelijk dat, zelfs als de gebruikers de dienst niet gebruiken, deze verkeersgegevens verzamelt met betrekking tot de pagina’s waarop de dienst is geïnstalleerd.

 • +1 button en sociale widgets van Google+ (Google Inc.)

  De +1-button en de sociale widgets van Google+ zijn diensten voor interactie met het sociale netwerk Google+, die door Google Inc. worden aangeboden.

  Verzamelde persoonsgegevens: cookies en gebruiksgegevens

  Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid

 • Like button en sociale widgets van Facebook (Facebook, Inc.)

  De like-button en de sociale widgets van Facebook zijn diensten voor interactie met het sociale netwerk Facebook en worden door Facebook, Inc. geleverd.

  Verzamelde persoonsgegevens: cookies en gebruiksgegevens

  Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid

 • Like button and Facebook social widgets (Facebook, Inc.)

  De like-button en de sociale widgets van Facebook zijn diensten voor interactie met het sociale netwerk Facebook en worden door Facebook, Inc. geleverd.

  Verzamelde persoonsgegevens: cookies en gebruiksgegevens

  Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid

 • Twitter Tweet button en sociale widgets (Twitter, Inc.)

  De Tweet-button en de sociale widgets van Twitter zijn diensten voor interactie met het sociale netwerk Twitter en worden door Twitter, Inc. geleverd.

  Verzamelde persoonsgegevens: cookies en gebruiksgegevens

  Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid

Inhoud op externe platforms

Deze diensten stellen u in staat om direct vanaf de pagina’s van deze site inhoud te bekijken die gehost wordt op externe platforms en daarmee te interageren. Wanneer een dergelijke dienst is geïnstalleerd, is het mogelijk dat, zelfs als de gebruikers de dienst niet gebruiken, deze verkeersgegevens verzamelt met betrekking tot de pagina’s waarop de dienst is geïnstalleerd.

 • Google Font (Google Inc.)

  Google Fonts is een dienst voor de weergave van lettertypen die wordt beheerd door Google Inc. en waarmee deze site bepaalde inhoud in haar pagina’s kan integreren.

  Verzamelde persoonsgegevens: cookies en gebruiksgegevens

  Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid

 • Google Maps (Google Inc.)

  Google Maps is een dienst voor de weergave van kaarten die wordt beheerd door Google Inc. en waarmee deze site bepaalde inhoud in haar pagina’s kan integreren.

  Verzamelde persoonsgegevens: cookies en gebruiksgegevens

  Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid

Verwerkingsmethoden en bewaartijd van de gegevens

Persoonsgegevens worden zowel met geautomatiseerde hulpmiddelen verwerkt, gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor zij zijn verzameld, als met niet-geautomatiseerde hulpmiddelen, zoals het papieren formulier.
Er worden specifieke veiligheidsmaatregelen in acht genomen om gegevensverlies, onrechtmatig of oneigenlijk gebruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen.
De via e-mail en contactformulieren verzamelde gegevens worden naar behoren opgeslagen tot het verstrijken van de wettelijke termijn (gegevens op papier) of overeenkomstig artikel 13, lid 2, punt a), tweede deel, van Verordening (EU) 2016/679, voor een variabele termijn, volgens criteria van afweging van gerechtvaardigde zakelijke belangen (die verband houden met belastingcontroles, eventuele speciale commerciële correspondentie, geschillen, achterstallige betalingen, juridische aspecten, statistische doeleinden).

Rechten van de betrokken partijen

De betrokkenen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, overeenkomstig artikel 13, lid 2, punten b), c) en d) van Verordening (EU) 2016/679, kunnen door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke op elk moment de volgende rechten doen gelden:

·       recht op rectificatie (artikel 16);
·       recht op gegevenswissing (artikel 17);
·       recht op beperking van de verwerking (artikel 18);
·       recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20);
·       recht van bezwaar (artikel 21);
·       recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (artikel 77);
·       recht om toestemming in te trekken, in de gevallen voorzien in artikel 6, lid 1, punt a) of artikel 9, lid 2, punt a)
Verzoeken dienen via e-mail te worden gericht aan:
·       contact@netwerk.it
De informatie kan worden gewijzigd als gevolg van de invoering van nieuwe regels op dit gebied; daarom wordt de gebruiker verzocht deze pagina regelmatig te controleren.

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die een server naar uw pc, smartphone of tablet kan sturen wanneer u een website bezoekt of een sociaal netwerk gebruikt. Dezelfde server die ze verstuurt kan vervolgens de cookies die op uw pc, smartphone of tablet staan, lezen en registreren om verschillende soorten informatie te verkrijgen.
Cookies hebben verschillende functies: in veel gevallen zijn ze nuttig omdat ze de navigatie gemakkelijker en sneller maken, zoals het geval is met technische cookies, die bijvoorbeeld worden gebruikt om taalvoorkeuren of een winkelwagen op te slaan. In andere gevallen worden cookies echter gebruikt om gebruikers tijdens het surfen te monitoren; de zogeheten profileringscookies slaan informatie op over wat u koopt of misschien wilt kopen, analyseren wat u leest, uw hobby’s, uw reizen enz., om de reclame aan te passen die u te zien krijgt wanneer u een e-mail opent of op een sociaal netwerk browset. Verder zijn er cookies van derden; in dit geval wordt informatie geregistreerd door andere sites dan die u hebt bezocht, die wordt gebruikt voor profileringsdoeleinden.
Meer details vindt u op de website van de autoriteit voor gegevensbescherming
Wij herinneren u eraan dat u door op de knop “Alles aanvaarden” op de banner met korte informatie te klikken, verklaart dat u het privacy- en cookiebeleid hebt gelezen en aanvaard, en dat u dus instemt met het gebruik van cookies op deze site. U kunt het gebruik van alle cookies weigeren, behalve die welke noodzakelijk zijn voor de werking van de site, door op “Alles weigeren” te klikken.
U krijgt de banner na 12 maanden of eerder opnieuw te zien in geval van verwijdering van cookies of wijzigingen in ons beleid.
U kunt uw keuzes altijd bekijken en wijzigen door te klikken op de widget/knop onderaan de pagina of door te klikken op Cookietoestemming beheren.

Typen cookies

Technische cookies

Technische cookies zijn cookies die uitsluitend worden gebruikt om een bericht via een elektronisch communicatienetwerk te verzenden, of voor zover strikt noodzakelijk is voor de aanbieder van een dienst van de informatiemaatschappij die uitdrukkelijk door de geregistreerde of gebruiker is verzocht om een dergelijke dienst te leveren. Deze kunnen worden onderverdeeld in: navigatie- of sessiecookies, die de normale navigatie en het normale gebruik van de website garanderen, analytische cookies, die vergelijkbaar zijn met technische cookies wanneer ze rechtstreeks door de sitebeheerder worden gebruikt om informatie te verzamelen, in geaggregeerde vorm, over het aantal gebruikers en over de manier waarop zij de site bezoeken, en functionele cookies, die de gebruiker in staat stellen te navigeren volgens een reeks geselecteerde criteria om de betreffende dienst te verbeteren.

Profileringscookies

Profileringscookies zijn cookies die worden gebruikt om de navigatie van de gebruiker op het netwerk te volgen en profielen op te stellen over zijn/haar smaken, gewoonten, keuzes. Met deze cookies kunnen reclameboodschappen naar de terminal van de gebruiker worden verzonden in overeenstemming met de voorkeuren die al door diezelfde gebruiker zijn aangegeven.

Third party cookies

“Third party cookies” zijn cookies van derden die worden geplaatst door een andere website dan diegene die u op dat moment bezoekt. Tijdens het browsen op de site kan de gebruiker op zijn/haar terminal ook cookies ontvangen die afkomstig zijn van andere sites of webservers (zogenaamde “derden”), waarop bepaalde elementen kunnen staan (zoals bijvoorbeeld afbeeldingen, kaarten, geluiden, specifieke links naar pagina’s van andere domeinen) die aanwezig zijn op de site die de gebruiker bezoekt. Deze cookies zijn ook noodzakelijk om uw account op sociale netwerken te laten interageren met de sites die u bezoekt. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld uw waardering uiten en deze delen met uw vrienden op de sociale media. Cookies voor sociale netwerken zijn niet noodzakelijk om te kunnen navigeren.
Het gebruik van deze cookies wordt geregeld door de voorschriften die door de derde partijen zelf zijn opgesteld; daarom worden gebruikers verzocht het privacybeleid en de instructies voor het beheren of uitschakelen van de cookies te lezen die op de desbetreffende webpagina’s zijn gepubliceerd.

De cookies die door onze site worden gebruikt

Zoals de meeste onlinediensten maakt onze website gebruik van “first party cookies” (eigen cookies) en “third party cookies” (cookies van derden) voor verschillende doeleinden. Eigen cookies zijn voornamelijk noodzakelijk om de website goed te laten functioneren en verzamelen geen persoonlijk identificeerbare gegevens van u.
De cookies van derden die op onze websites worden gebruikt, dienen er voornamelijk toe om te begrijpen hoe de website werkt, hoe u met onze website omgaat, om onze diensten veilig te houden, om u relevante advertenties te leveren en om u een betere en verbeterde gebruikerservaring te bieden, en helpen om uw toekomstige interacties met onze website te versnellen.
De cookies die op onze website worden gebruikt, zijn in onderstaande tabel weergegeven:

De diensten die cookies van derder op deze site installeren zijn:

 • Google Analytics met geanonimiseerd IP

  Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde persoonsgegevens om het gebruik van deze site te monitoren en te analyseren, om rapporten op te stellen en om deze te delen met andere door Google ontwikkelde diensten. Google kan de persoonsgegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren. Deze integratie van Google Analytics anonimiseert uw IP-adres. Anonimisering vindt plaats door het inkorten van het IP-adres van de gebruikers binnen de grenzen van de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het IP-adres naar de servers van Google gestuurd en ingekort binnen de Verenigde Staten.

  Op de volgende link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it vindt u de browser add-on voor het uitschakelen van Google Analytics

  Privacybeleid

 • Google reCaptcha (Google Inc.)

  Google reCaptcha is een dienst om uw site te beschermen tegen spam en misbruik. De geïnstalleerde cookies verzamelen informatie over de hardware en software die door de gebruiker wordt gebruikt.

  Privacybeleid

 • Google Maps (Google Inc.)

  Google Maps is een dienst voor de weergave van kaarten die wordt beheerd door Google Inc. en waarmee deze site bepaalde inhoud in haar pagina’s kan integreren. De geïnstalleerde cookie registreert een unieke ID die het apparaat identificeert van de gebruiker die terugkeert naar de site.

  Privacybeleid

 • Google Fonts (Google Inc.)

  Google Fonts is een dienst voor de weergave van lettertypen die wordt beheerd door Google Inc. en waarmee deze site bepaalde inhoud in haar pagina’s kan integreren.

  Privacybeleid

Hoe cookies te controleren of te verwijderen

De meeste browsers zijn geconfigureerd om cookies te aanvaarden, te controleren of eventueel uit te schakelen via de instellingen. Ga voor meer informatie over het cookiebeheer naar de desbetreffende links:

Voor meer informatie over cookies en het beheren van cookievoorkeuren (first en/of third party) kunt u ook terecht op het platform www.youronlinechoices.com.
Wij wijzen erop dat als u niet instemt met ons gebruik van cookies en besluit de door ons gebruikte cookies uit te schakelen, dit gevolgen kan hebben voor uw gebruikerservaring tijdens uw bezoek aan onze site.

Datum van actualisering

Het document is geactualiseerd op 11/04/2022 om te voldoen aan de relevante wettelijke bepalingen.